Stanovy zapsaného spolku

Článek 1

Úvodní ustanovení

Název  zapsaného spolku                  Bohemia patchwork klub z.s.

Sídlo spolku                                       Úzká 313

                                                           Třemošná

                                                           PSČ 330 11

IČO                                                    27039307

 

Článek 2

Stanovy zapsaného spolku

Zapsaný spolek je dobrovolný a nezávislý spolek a sdružuje členy na základě společného zájmu a propagaci níže uvedených cílů

Zapsaný spolek je právnickou osobou registrovanou příslušným Rejstříkovým soudem

 

Článek 3

Základní cíle zapsaného spolku

Cílem zapsaného spolku je sdružovat osoby se zájmem o ruční práce.

Hlavní činnosti spolku:

- patchwork,  quilting a textilní techniky

- propagace a popularizace tohoto druhu ruční práce

- vzdělávání, předávání a rozšiřování zkušeností a dovedností v daném oboru

- spolupráce s neziskovými organizacemi a zástupci veřejné správy v příbuzných oborech

- organizační podpora a zejména pořádání kulturních akcí ( výstavy, vzdělávací pobyty aj. )

- realizace dílčích projektů s pomocí grantů a sponzorů

Článek 4

Členství

1. Členem zapsaného spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami a cíli zapsaného spolku a které se zaváží plnit povinnosti člena spolku.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor  spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Pro členy mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce, který je informován a souhlasí se stanovami a cíli spolku

3. Členství zaniká:

a) úmrtím člena

b) zrušením právnické osoby

c) dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení

d) vyloučením člena valnou hromadou

e) zánikem zapsaného spolku

f) neplacením členských příspěvků.

4. Evidenci přihlášek a členů vede výbor spolku.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

Člen má právo

      a) aktivně se podílet na činnosti spolku

b) zúčastnit se jednání členských schůzí

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky

d) volit a být volen do orgánů spolku

 Člen má povinnost

             a) řídit se stanovami spolku

             b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku

             c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

             d) platit členské příspěvky ve výši 365.- Kč ročně

             e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

 

Článek 6

Orgány zapsaného spolku

 

 a) valná hromada

 b) výbor občanského sdružení

Článek 7

Valná hromada

Nejvyšším orgánem zapsaného spolku je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni členové zapsaného spolku Valná hromada se koná nejméně jednou ročně na podnět výboru nebo některého z členů, aby:

a) schválila stanovy nebo jejich změny,

b) schválila výroční zprávu zapsaného spolku, roční uzávěrku hospodaření, rozpočet spolku,

c) zvolila členy výboru zapsaného spolku,

d) určila výši členského příspěvku,

e) rozhodla o zrušení členství,

f) rozhodla o zrušení zapsaného spolku,

g) určila cíle a úkoly spolku na následující období.

 

Článek 8

Výbor zapsaného spolku

 

Výbor zapsaného spolku  je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

a) má 5 členů volených na valné hromadě (předseda, jednatel, tajemník + 2 členové); členem výboru zapsaného spolku může být pouze člen spolku,

b) schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně,

c) řídí a koordinuje činnost zapsaného spolku,

d) předseda svolává výbor zapsaného spolku, v jeho nepřítomnosti jednatel,

e) zpracovává podklady pro valnou hromadu,

f) připravuje a účastní se jménem zapsaného spolku jednání s jinými subjekty,

g) výbor zapsaného spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,

h) Předseda, jednatel a tajemník jsou oprávněni jednat jménem zapsaného spolku samostatně, vždy však v souladu se stanovami zapsaného spolku O svém jednání je každý povinen informovat ostatní členy výboru na nejbližším zasedání.

 

 

Článek 9

Zásady hospodaření

 

1. Zapsaný spolek  může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b) granty a projekty,

c) dotace státu, krajů, měst, obcí,

d) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku,

e) příspěvky členů,

f) výnosy z majetku.

Výbor zapsaného spolku vede přehlednou evidenci o hospodaření, odpovídá za hospodaření a každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

 


Článek 10

Zánik zapsaného spolku

 

     1. Zapsaný spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem  z rozhodnutí valné hromady,

b) v případě zániku zapsaného spolku dobrovolným rozpuštěním rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

Článek 11

Závěrečná ustanovení

 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy zapsaného spolku, mohou být měněny valnou hromadou na návrh výboru spolku. 

2. Zapsaný spolek je právnickou osobou.

3. Stanovy občanského sdružení byly projednány a schváleny na jednání přípravné rady dne 17. 6. 2006, změna občanského sdružení na zapsaný spolek a změna sídla spolku byly schváleny na valné hromadě spolku dne 1.3.2014